Köpvillkor

KÖPVILLKOR


INTRODUKTION
Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.momomase.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Looyal Group AB, org. nr 559018-6333, Folkungagatan 44, 118 26 Stockholm (hädanefter ”MM” eller ”vi”).
Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren före du använder vår sida.


BEKRÄFTELSE
När vi har tagit emot en beställning av dig kommer vi att skicka en elektronisk bekräftelse/faktura till din email-adress som bekräftelse på ditt köp. Det är därför viktigt att du skriver in rätt email-adress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.


BETALNING
Du kan välja att betala med bank- eller kreditkort. Köp genom faktura administreras av PayPal och den tjänsten kan endast användas av kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter PayPal. alla våra banktransaktioner. MM hanterar inte själv några bank- eller kreditkortsnummer.


BETALNING MED KORT
Betala säkert med Visa, Amex eller MasterCard via internet. Din betalning hanteras av PayPal med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller hämtas av någon annan än din bank. MM tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. Vid betalning med kredit- eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas av Looyal Group AB.

PRISER
Alla priser som visas på Momo Masés webbplats, www.momomase.com, är inklusive moms, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om en beställning ska skickas till en leveransadress utanför EU kommer momsen att dras av på betalningssidan. Observera att om en beställning skickas till ett land utanför EU kan eventuella importtullar och skatter tillkomma, vilka debiteras när försändelsen når din leveransadress. Du är själv ansvarig för betalning av sådana importtullar och skatter. Det bör noteras att Looyal Group inte har någon kontroll över dessa avgifter, och eftersom dessa avgifter är olika för olika länder kan Looyal Group inte förutse deras storlek. Looyal Group rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för ytterligare information.


BESTÄLLNINGAR
Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas. Looyal Group förbehåller sig rätten att ändra och korrigera priser på alla beställningar, inklusive slutgiltiga köp. Om ett pris är felaktigt kan detta föranleda Looyal Group att upphäva köpet och återbetala det aktuella beloppet på bästa möjliga sätt. Detta kan göras när som helst.
Kunden har rätt att returnera en vara inom 14 dagar från det att beställningen mottogs. Denna rätt gäller endast under förutsättning att produkten och dess originalförpackning returneras i samma skick som vid mottagandet. Om kunden utnyttjar sin rätt att returnera en vara ska kunden kontakta Looyal Group för att få en adress att skicka varan till. Returförsändelsen betalas av kunden. Om kunden bor i ett geografiskt område där det nationella postverket inte erbjuder returer kan kunden vara tvungen att själv stå för returkostnaden. Om en vara skadas under transport till kunden ska Looyal Group kontaktas inom 30 dagar för information om kompensation.


GARANTI
Garantivillkor: Ett år från inköpsdatum. Garantin täcker tillverkningsfel på själva klockan (urverket, boetten, glaset). Andra delar än de som tidigare angivits omfattas inte av denna garanti. Om du vill ha en ersättningsprodukt som täcks av denna garanti använder du kontaktformuläret på Looyal Groups kontaktsida. I e-postmeddelandet behöver du ange namn, adress, beställningsnummer och en detaljerad beskrivning av felet. Skriv “reklamation av köp” som ämnesrubrik i ditt e-postmeddelande eller brev. Returförsändelsen betalas av Looyal Group. Om Looyal Group inte hittar någon av de defekter som finns beskrivna ovan kommer produkten att skickas tillbaka till kunden.
Observera att reparationer/byten kommer att debiteras i följande fall, även om de sker under garantiperioden.
– Fel eller skador orsakade av felaktig användning eller vårdslöshet (stötskador, bucklor, krosskador, krossat glas etc.)
– Fel eller skador orsakade av otillbörlig reparation eller modifiering
– Fel eller skador orsakade av brand, vatten eller en naturkatastrof som till exempel en jordbävning
– Estetiska förändringar som uppstått till följd av normal användning eller åldrande (mindre repor eller liknande på boett eller glas, färgförändringar på klockarmband och flagning av plätering)
– Om inköpsställe och inköpsdatum inte anges på garantin, eller om denna information har skrivits dit senare
– Om garantin inte skickas tillsammans med klockan.
– Batteribyte kommer att debiteras även under garantiperioden.

Boetten, urtavlan, visarna, glaset, klockarmbandet eller andra delar kan ersättas med likvärdiga delar om originalen inte finns tillgängliga.
Denna garanti berättigar kunden till en kostnadsfri ersättningsvara i enlighet med de villkor som anges häri och inom den angivna tidsperioden, och får inte begränsa kundens lagliga rättigheter.

PERSONLIG INFORMATION
När du handlar på vår webbsida kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. MM kan också komma att använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna webbsida.

PRODUKTINFORMATION
MM har rätten att ändra priser, ta extra kostnader och ändra produktinformation utan föregående meddelande därom. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så mycket som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel som kan förekomma på webbsidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar klockans rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

LEVERANSER OCH AVBESTÄLLNINGAR
MM levererar sina produkter över hela världen. Leveranser görs i samarbete med svenska posten och dess partners i andra länder. Du har rätt att avbeställa en order och lämna tillbaka varor genom att kontakta MM:s kundtjänst eller genom att använda kontaktformuläret på MM:s webbsida som du hittar här, inom 14 dagar från att du fått varorna. Detta är dock under förutsättning att varorna inte packats upp och är i samma skick som när du mottog dem. Kostnaden och risken för att transportera varor du vill returnera till MM åläggs kunden.
För det fall du som kund upplever att leveransen av en vara är osedvanligt försenad vilket föranleder att du inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. För det fall försändelsen redan har skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits från MM antingen via email eller telefon. Om en produkt inte längre säljs har MM rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. MM kommer att underrätta kunden om en returvara eller en motsvarande produkt finns tillgänglig.

KUNDKLAGOMÅL
Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar.
Eventuella klagomål ska göras till MM:s kundtjänst och via vårt kontaktformulär, som du hittar här. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi med vidare instruktioner om återlämning av varan.
Felaktiga produkter som återlämnas till MM ska alltjämt behandlas varsamt av kund och som om de var felfria. Oavsett orsak till retur, så är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. För det fall en återlämnad produkt inte har några fel kommer MM att returnera produkten till kunden. Om en vara ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning. Om det uppstår en tvist mellan dig som kund och MM och vi inte lyckas lösa tvisten, kan du skicka ett klagomål till EU:s funktion om tvistlösning på nätet, Online Dispute Resolution. Mer information hittar du via följande länk http://ec.europa.eu/odr.

ANSVAR
MM:s ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor.
Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på www.momomase.com är begränsad till det totala beloppet av din beställning. MM har inget ansvar för indirekta förluster.

FORCE MAJEURE
MM ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom MM:s kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att MM eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL
Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. MM tar inget juridiskt ansvar för sådant material. För det fall du misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidan, vänligen kontakta vår kundservice.

ÄGANDERÄTT
Alla produkter förblir Looyal Groups egendom tills full betalning är erlagd.

BEDRÄGERI
Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. MM förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då MM självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

UPPSÄGNING
MM förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidan efter eget tycke. Till exempel om MM misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

KLAUSULERS GILTIGHET
Om ett eller flera av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående villkors giltighet.

INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER
De immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på www.momomase.com, som tillhör MM får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av MM. All användning av www.momomase.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke kommersiella, bruk är förbjudet utan tillåtelse av MM.
Denna webbsida ägs exklusivt av MM. Allt material som förekommer på denna webbsida är förbehållet MM.

ÄNDRINGAR
MM kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och MM. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.

BOLAGSINFORMATION
Looyal Group AB
Postadress: Folkungagatan 44
118 26 Stockholm
SVERIGE
Hemort: Stockholm
Kontaktuppgifter: Looyal Groups kundtjänst
E-post: support@momomase.com
Dessa allmänna villkor var senast uppdaterade 2017-09-20